สื่อตะวัน,มูลนิธิ,คืนแผ่นดินให้ป่า,คืนป่าให้ธรรมชาติ,แจกที่ดิน,ให้ที่อยู่ที่ทำกินไปชั่วลูกหลาน,ร่วมเป็นคนสำคัญวันละบาท,ทำบุญช่วยชาติและกอบกู้โลก
เพื่อประโยชน์สุขทุกชีวิตทั้งมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ในหมู่มนุษย์ไม่จำกัดกลุ่มชนเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรม ในหมู่สรรพสัตว์ไม่จำกัดสปีชีส์

ทุนเริ่มแรกจากทรัพย์สินของ นายตะวัน (อ.อำนวย นาคกนิษฐ ป.ธ.๙) บริจาคให้

ก. โฉนดที่ดิน ๓ ไร่

มูลค่าทางในเอกสารทางราชการ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่มูลค่าตลาดแพงกว่า ๑๐ เท่า (ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ข. รถยนต์ ๑ คัน

มูลค่าทางในเอกสารทางราชการ ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมูลค่าตลาดถูกกว่านั้น (ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

แต่มีมูลค่าทางใจไม่อาจประมาณ เพราะรถคันนี้ "คู่ชีวิตนายตะวัน" มีภาพทั่วไทย ต่างสถานที่ต่างเวลา มากกว่า ๑ แสนภาพ

ค. เงินสด

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (อ่านบนมือถือ) ฟรี
ขอรับหนังสือทางไปรษณีย์เล่มละ ๑๐๐ บาท
(ที่นายตะวัน โทร/ไลน์ 081-494-6856)
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (อ่านบนมือถือ) ฟรี
ขอรับหนังสือทางไปรษณีย์เล่มละ ๒๐ บาท
(ที่นายตะวัน โทร/ไลน์ 081-494-6856)

สื่อตะวันเว็บไซต์ Start a Copyright © 2550 (2007) Royalty-free. Create by Dr.sun9way, Hosting service by Hosting Suetawan

E-mail : suetawan@gmail.com